Dades del propietari de la web:

RAÓ SOCIALLAIA BORRES CATALAN
48001811IADREÇA
POSTALJOAQUIMMAS RAMÓN 31 17003,
DIRECCIÓELECTRÒNICAinfo@reivet.com
NIF48001811Y
GIRONA……, foli……….., full………… i inscripció…………
OBJECTEPRINCIPALCentre de Rehabilitació Veterinària i Medicina Veterinària Tradicional Xinesa.

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de LAIA BORRAS CATALAN amb NIF 48001811Y i domicili social situat a JOAQUIM MARIA MAS RAMÓN 31 17003, GIRONA, i que a continuació es relacionen les respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i transferències internacionals que LAIA BORRAS CATALAN té previst realitzar:

TRACTAMENTS REALITZATSGestió de la pàgina web

Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina webTermini de conservació: mentre perduri el consentiment prestatBase legítima: El consentiment de l’interessat Tipologia de Dades: Dades merament identificatives Cessions: No es preveuenTransferències internacionals: No es preveuenElaboracions de perfils: No es preveuenFormulari web

Finalitat: Atendre les vostres consultes i/o sol·licitudsTermini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.Base legítima: El consentiment de l’interessat Tipologia de Dades: Dades merament identificatives Cessions: CapTransferències internacionals: No es preveuenElaboracions de perfils: No es preveuen
Gestió del compliment normatiu

Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual està subjecta l’entitatTermini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitatBase legítima: El compliment d’una lleiTipologia de Dades: Dades merament identificativesCessions: les vostres dades seran comunicats en cas de ser necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicableTransferències internacionals: No es preveuenElaboracions de perfils: No es preveuenNewsletters

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de màrqueting per realitzar l’enviament corresponent a la Newsletter a la qual s’ha subscritTermini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestatBase legítima: El consentiment de l’interessat Tipologia de Dades: Dades merament identificatives Cessions: CapTransferències internacionals: No es preveuenElaboracions de perfils: No es preveuenAccions Comercials

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveisTermini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestatBase legítima: El consentiment de l’interessat Tipologia de Dades: Dades merament identi ficativos Cessions: CapTransferències internacionals: No es preveuenElaboracions de perfils: No es preveuenGestió de la cita prèvia

Finalitat: Poder concertar la cita prèvia.Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestatBase legítima: El consentiment de l’interessat Tipologia de dades: Dades merament identificatives Cessions: No es preveuenTransferències internacionals: No es preveuenElaboracions de perfils: No es preveuen

Drets dels interessats

LAIA BORRAS CATALAN informa a els Usuaris que, podrà exercir els drets daccés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

sota el control de LAIA BORRAS CATALAN, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haureu de complir els requisits següents:

Finalment, us informem que vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que en tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

LAIA BORRAS CATALAN es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats a l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que en garanteixin la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat.